Mula Israel...

Hanggang sa mga Dulo ng Daigdig


TO THE ENDS OF THE EARTH

Ministries

Sa mga huling araw.... ang pagtuturo ay lalabas mula sa Sion, at ang salita ng Panginoon mula sa Herusalem (Isaias 2:2-3)

Nagbibigay ng mga mapagkukunan upang lumalim ang inyong pagkakaunawa ng Bibliya, kay Hesus, at ang mga Hudyong-Ugat ng Kristiyanismo.


Welcome!  Ang Israel at ang Gitnang Silangan ay ang pinagmumulan ng mga pambihirang tuklas na nagiging dahilan upang maunawaan ang Bibliya ng mas tama kaysa sa halos dalawang libong taon! Samahan ninyo kami sa pagdadala ng kapana-panabik na impormasyong ito sa mga Dulo ng Daigdig!


Copyright © 1999-2021, 2023 by To the Ends of the Earth Ministries, Inc.
www.totheends.com